ביטוח צלילה

 

לקבלת הצעה לביטוח צלילה  - אנא השאירו פרטים ונחזור בהקדם האפשרי

​​​ביטוח צלילה דרך קשרים סוכנות לביטוח - פוליסה המיועדת לצוללנים ולמדריכי צלילה בעלי תעודת צולל מוסמך, העוסקים בצלילה ספורטיבית בעזרת ציוד צלילה אישי, שלא לשם ביצוע עבודה כלשהי. הפוליסה כוללת כיסוי למקרה של נכות או מוות כתוצאה מתאונת צלילה, כיסוי הוצאות רפואיות וכן ביטוח אחריות כלפי צד שלישי.​


 
פיצוי כספי במקרה של נכות או מוות
        אחריות כלפי צד שלישי
 הוצאות חדר מיון ואשפוז​​​​​​​          הוצאות לצורך הצלה, חילוץ ופינוי

 המבוטח:

 יחיד אשר הינו מוסמך על פי הכללים שנקבעו בחוק הצלילה הספורטיבית, תש"ם- 1980( להלן: "חוק הצלילה"( ותקנותיו והינו בעל תעודת צולל תקפה ומוכרת ע"י הרשות המוסמכת ו/או ע"י ארגוני צלילה בינלאומיים. או 2.2.2 יחיד אשר נמצא במהלך קורס הסמכה מתקדם כצולל עפ"י הכללים שנקבעו בחוק הצלילה ותקנותיו והינו מצוי תחת השגחת מדריך צלילה מוסמך מטעם בית ספר לצלילה המורשה להסמכת צוללים.

מקרה ביטוח:

כל פגיעה גופנית בלתי צפויה מראש ו/או מחלה בלתי צפויה מראש שתיגרם במשך תקופת הביטוח, כתוצאה ישירה מפעילות צלילה ספורטיבית של המבוטח. הגדרה זו לא תחול לגבי סעיף 6.5 חבות כלפי צד שלישי.

תחום הכיסוי:

מחציית קו המים למטרות צלילה ספורטיבית ועד חציית קו המים בדרך חזרה מהצלילה, כולל כניסה למים ויציאה מהם באמצעות כלי שייט בהתאם להגדרת האזור הכיסוי הגיאוגרפי כמצויין בתכנית הביטוח שנבחרה ע"י המבוטח וצויינה בדף פרטי הביטוח.


צלילה ספורטיבית:

צלילה בעזרת ציוד צלילה אישי תוך שימוש באוויר/גז דחוס או מועשר לעומק שאינו עולה על העומק המותר למבוטח על פי הסמכתו כדין ועל פי גילו. לרבות, צלילה של סטודנטים ומתנדבים בקורס אקדמי ו/או במשלחת מדעית, ארכיאולוגית ו/או זואולוגית. הביטוח מכסה צלילות ספורטיביות אוויר או נייטרוקס המתוכננות ומבוצעות ע"פ מגבלות NDL של NOAA . למען הסר ספק, אין הביטוח מכסה צלילות טכניות המתוכננות והמצריכות שהיות דקומפרסיה, שימוש במספר גזים שונים בצלילה אחת, מכשירים ממחזרי גז ושימוש בכל תערובות גזים שאינם אוויר או נייטרוקס. ולמעט צלילה לשם ביצוע עבודה, הדרכת צלילה, דייג תת-מימי, צלילה במסגרת פעילות צבאית או משטרתית של המבוטח


דרגת ההסמכה לצלילה:

דרגת ההסמכה של הצולל כפי שנקובה בתעודת הצלילה על שמו או כפי שנקובה בכל תעודה אחרת שניתנה לו על פי חוק או על פי תקנות שהותקנו

ציוד צלילה אישי:


ציוד צלילה עצמאי החיוני לצורך צלילה הכולל את הפריטים הבאים בלבד: 1.9.2 מיכל מתכת/מכשיר צלילה עצמאי הניזון מאוויר/גז דחוס. 2.9.2 וסת נשימה הניזון ממיכל האוויר הדחוס הכולל פיית נשימה, פיית נשימה רזרבית )מקור נשימה חלופי נוסף הניזון ממכל הגז הדחוס(, מכשיר למדידת עומק, מכשיר למדידת זמן, ומכשיר למדידת לחץ האוויר הדחוס במיכל, במשך כל זמן הצלילה. 3.9.2 מאזן ציפה, הכולל מנגנון ניפוח מבוקר, באמצעות מקור גז דחוס. 4.9.2 חגורת משקולות עצמאית או חגורת משקולות המותקנת על חגורת מאזן הציפה והכוללת אבזמי שחרור, המותקנים על חגורות מכשיר הצלילה העצמאי.

כיסויים נוספים:

כיסוי לאובדן ציוד צלילה אישי - במקרה של אובדן ציוד צלילה אישי כמוגדר לעיל, בעת אירוע תאונת צלילה שהצריכה פינוי רפואי ואשפוז בבית חולים, יישא המבטח בהוצאות עלות הציוד עד לסך מירבי הנקוב בטבלת תכניות הביטוח בסעיף 3.2 לפוליסה. הכיסוי לא יחול על שעוני צלילה , מחשבי צלילה , פנסים ועל ציוד צילום. תגמולי הביטוח לא יעלו על ערכו של הציוד לאחר ניכוי בלאי . ניכוי בלאי יעשה באופן הבא: 1.1.5 במקרה שהרכוש שאבד נרכש בתקופה של עד שנה לפני האירוע ובידי המבוטח קבלות קניה המעידות על כך, יוערך האובדן ע"י המבטח ללא ניכוי עבור בלאי. 2.1.5 במקרה ואין למבוטח קבלות קניה כאמור לעיל ו/או מועד רכישתו מעל שנה לפני האירוע, יוערך ערכו של הרכוש הניזוק ע"י המבטח אולם בכל מקרה יהיה התשלום המרבי שישולם בגין אובדן לציוד צלילה כלשהו, ערכו של הפריט כחדש בניכוי בלאי שלא יפחת מ-%35 ולא יעלה על %65 מערכו של הפריט כחדש.
כיסוי להוצאות הצלה, חילוץ, פינוי, העברה לבית חולים קרוב - כל הוצאה הנדרשת להצלה, לחילוץ, פינוי והעברה של המבוטח ממקום אירוע תאונת צלילה לבית חולים ו/או בין בתי החולים, לפי הצורך, כולל פינוי אווירי "AMBULANCE AIR "ולרבות הוצאות העברה למדינה בה מתגורר המבוטח בדרך קבע, לצורך המשך אשפוז. פינוי אווירי ו/או הטסה רפואית ו/או הטסה המותאמת לתנאים הרפואיים של המבוטח תעשה בכפוף לתנאים הבאים במצטבר, ככל הניתן, בהתאם לנסיבות מקרה הביטוח: א. רופא מטעם המבטח קבע כי ההטסה הרפואית הכרחית ואפשרית מבחינה רפואית; ב. רופא מטעם המבטח קבע כי עלול להתעורר צורך בהתערבות רפואית במהלך הטיסה; ג. ההטבה הרפואית בוצע באמצעות או מטעם המבטח.
כיסוי להוצאות הטסת גופה - המבטח יכסה הוצאות הטסת גופה מאזורי הצלילה למדינה בה מתגורר המבוטח בדרך קבע, במקרה מוות כתוצאה ישירה מתאונת צלילה, ובלבד שהמבוטח נפטר במהלך אשפוזו בבית חולים או במהלך תאונת הצלילה. סכום הביטוח המירבי לעניין סעיף 2.5 לא יעלה על סך הנקוב בטבלת תכניות הביטוח בסעיף 3.2 לפוליסה.
החזר הוצאות בגין כרטיס נסיעה חלופי והוצאות לינה למבוטח כתוצאה מתאונת צלילה כדלהלן:​​​​​​ - כרטיס נסיעה חלופי: אם נרכש עבור המבוטח בשל מצב בריאות לקוי של המבוטח, כתוצאה מתאונת צלילה, שאינו מאפשר נסיעת המבוטח במועד המקורי, עפ"י אישור הרופא המטפל. גבול אחריות המבטח למבוטח לא יעלה על הנקוב בטבלת תוכניות הביטוח בסעיף 3.2 לפוליסה. מסכום השיפוי ינוכה כל סכום, אם יהיה כזה, בו זוכה המבוטח בגין כרטיס הנסיעה המקורי שלא מומש במועדו. 2.3.5 מלון בחו"ל: שהייה נוספת של המבוטח במלון באזור בו התקיימה הצלילה מעבר לתקופת השהייה המקורית, אם נמסרה חוות דעת של הרופא המטפל, שכתוצאה מתאונת הצלילה שהות נוספת זו הכרחית. גבול אחריות המבטח למבוטח לא יעלה על הנקוב בטבלת תוכניות הביטוח בסעיף 3.2 לפוליסה.
חבות כלפי צד שלישי​​​​​​​ - המבטח ישפה את המבוטח בגין חבותו החוקית כלפי צד שלישי ובלבד שגבול אחריות המבטח לא יעלה על סך הנקוב בטבלת תכניות הביטוח בסעיף 3.2 לפוליסה למקרה ו/או תקופת ביטוח, וזאת עבור נזקי גוף או נזקי רכוש שנגרמו לצד שלישי ואשר אירעו בתקופת הביטוח, בעת ביצוע צלילה או בעת שהות ברצועת החוף שבו מתקיימת הצלילה, ואשר בגינם חב המבוטח לצד ג' עפ"י החוק. 2.6.5 חריגים לחבות כלפי צד שלישי המבטח לא ישלם תגמולי ביטוח בגין תביעות הנובעות או הקשורות ב: 1.2.6.5 חבות כלפי עובדי המבוטח, חבות חוזית כלשהי או חבות כלפי בן משפחה של המבוטח. 2.2.6.5 חבות עקב מעשה מכוון, מעשה בזדון, או מעשה בלתי חוקי . 3.2.6.5 חבות כלפי בן זוג לצלילה. 4.2.6.5 חבות בגין בעלי חיים השייכים למבוטח או הנמצאים בשליטתו בהחזקתו או תחת השגחתו. 5.2.6.5 חבות עקב משלח יד עסק או מקצוע. 6.2.6.5 חבות בגין נזק לכלי שיט או נזק שנגרם על ידו. 3.6.5 לפני או תוך כדי ניהול ההליכים או משא ומתן לפשרה, בקשר עם כל תביעה או סדרה של תביעות, רשאי המבטח לשלם למבוטח את סכום גבול האחריות כאמור בסעיף 1.6.5 לעיל לאחר שנוכו ממנו כל סכום או סכומים שכבר שולמו כתגמולי ביטוח, ובמקרה כזה יוותר המבטח על הניהול והפיקוח על תביעה או תביעות כאלה ויהא פטור מכל תשלום נוסף בקשר אליה או אליהן.
החזר הוצאות קורס צלילה מתקדם לצוללנים מוסמכים​​​​​​​ - המבטח ישפה את המבוטח בגין הפסד דמי השתתפות בקורס צלילה מתקדם לצוללנים מוסמכים. המבטח לא יכסה עלות בגין ספרות מקצועית ותעודות הסמכה, כתוצאה ממקרה ביטוח שאירע בהיותו משתתף בקורס צלילה תחת פיקוח של מדריך מוסמך ואשר בגינו הצולל נפסל לצלילה לצמיתות. אחריות המבטח בגין כיסוי זה לא תעלה על הנקוב בטבלת תכניות הביטוח בסעיף 3.2 לפוליסה ובלבד שלא קמה למבוטח זכות להשבת דמי ההשתתפות בקורס מבית הספר לצלילה. שולמו ע"י המבוטח דמי השתתפות בקורס צלילה מתקדם לצוללנים מוסמכים, יחול הכיסוי אך ורק על החלק היחסי של עלות הקורס המתייחס לאותו שלב בקורס לאחר שנפסל המבוטח כאמור לעיל. המבוטח לא יהיה זכאי לשיפוי על פי סעיף זה אם נפסל לצלילה במהלך הקורס מסיבה רפואית שאינה עקב מקרה הביטוח או חדל להשתתף בקורס מסיבה אחרת כלשהי שאינה עקב מקרה הביטוח.
תשלום חד פעמי במקרה נכות תמידית מוחלטת - המבטח ישלם למבוטח באופן חד פעמי סכום בהתאם לתכנית הביטוח שנרכשה סעיף 3.2 לפוליסה וצויינה בדף פרטי הביטוח, בגין נכות מלאה וצמיתה הנובעת כתוצאה ישירה מתאונת צלילה וארעה בתוך 36 חודשים ממועד תאונת הצלילה. 1.5.5 תשלום חד פעמי )פיצוי( במקרה נכות תמידית חלקית שנגרמה כאמור לעיל יהא בשיעור יחסי מסכום הביטוח החד פעמי בהתאם לתוכנית הביטוח שנרכשה סעיף 3.2 לפוליסה וצויינה בדף פרטי הביטוח, כפי שיעור הנכות שנקבעה. משיעור הנכות שנקבע למבוטח ינוכה שיעור נכות קודמת אם הייתה למבוטח טרום תאונת הצלילה. לדוגמא: אם סכום הביטוח המירבי לעניין זה הנו עד 000,10 ,$ אזי הסכום המירבי ישולם במקרה ביטוח של %100 נכות תמידית ואילו במקרה של נכות תמידית בשיעור %50 ישולם $000,5$ = 000,10 X% 50.
Coi בניית אתרים
דף הבית טלפוןwaze פייסבוק